Hướng Dẫn Tạo VPS FREE Không Cần Visa – Cài giao diện người dùng Ubuntu – Đạt Nguyễn TV

Tạo VPS FREE Không Cần Visa Một số câu lệnh trong video Đăng nhập root: sudo su Update: apt update Cài đặt giao diện người dùng: apt install xfce4 cài đặt VNC viewer: apt install tightvncserver Đặt mật khẩu: tightvncserver :1 Tải Ngrok: wget https://bin.equinox.io/c/4VmDzA7iaHb/ngrok-stable-linux-amd64.zip unzip ngrok-stable-linux-amd64.zip CHẠY NGROK: ./ngrok tcp 5901 Tải VNC Viewer