Hướng Dẫn Tạo VPS FREE Không Cần Visa – Cài giao diện người dùng Ubuntu – Đạt Nguyễn TV

Tạo VPS FREE Không Cần Visa

Một số câu lệnh trong video

Đăng nhập root:  sudo su 
Update:          apt update
Cài đặt giao diện người dùng: apt install xfce4
cài đặt VNC viewer: apt install tightvncserver
Đặt mật khẩu: tightvncserver :1
Tải Ngrok: wget https://bin.equinox.io/c/4VmDzA7iaHb/ngrok-stable-linux-amd64.zip unzip ngrok-stable-linux-amd64.zip
 CHẠY NGROK: ./ngrok tcp 5901

Tải VNC Viewer

Viết một bình luận