Cài đặt giao diện Centos trên VPS, Install GUI Centos VPS

Cài đặt giao diện Centos trên VPS

Ok lại là tôi đây các bác, trong bài này tôi sẽ chia sẽ cho các bác cách cài đặt giao diện centos trên vps và kết nối bằng remote desktop có sẵn trên windows, về giao diện thì cũng tương tự ubuntu nó có khá nhiều bộ giao diện người dùng cho centos, tuy nhiên trong phạm vi bài viết này tôi sẽ chia sẽ giao diện Gnome cho các bác, ok giờ bắt đầu thôi

Cài đặt giao diện Centos trên VPS, Install GUI Centos VPS

Để cụ thể và đơn giản hơn thì các bác nên xem trước video này nhé.

Video hướng dẫn cài đặt giao diện centos trên vps

 

các bác xem video và copy lần lượt các câu lệnh bên dưới nhé

yum -y update

yum -y groupinstall "GNOME Desktop" "Administration Tools"

ln -sf /lib/systemd/system/runlevel5.target /etc/systemd/system/default.target

init 6

yum -y install epel-release

yum -y update

yum clean all

yum -y install xrdp tigervnc-server

chcon --type=bin_t /usr/sbin/xrdp

chcon --type=bin_t /usr/sbin/xrdp-sesman

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=3389/tcp

systemctl enable firewalld

systemctl start firewalld

firewall-cmd --reload

systemctl enable xrdp

systemctl start xrdp

netstat -antup | grep xrdp

Xem thêm: Cách giả lập android trên vps cấu hình yếu

Viết một bình luận